Категорії

Допоможіть підібрати літературу на тему :"Роль медичної сестри в анестезіології та інтенсивній терапії

для новонароджених"

Роль медичної сестри в анестезіології та інтенсивній терапії

для новонароджених

     Акушерство та гінекологія : нац. підруч.: у 4 т. / За ред. В. М. Запорожана. - Т. 2 : Неонатологія. - К. : Медицина, 2013. - 928 с. (618)

     Анестезиология и интенсивная терапия: учебн. для студ. / Под ред. Ф. С. Глумчера. – К. : Медицина, 2010. – 384 с.

     Аряєв М. Л. Неонатологія: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. - К. : "АДЕФ-Украина", 2003. - 756 с. (616-053.3)

     Гажева А. В. Индикаторы оценки качества деятельности медсестер отделения реанимации / А.В. Гажева, Е.В. Егорова // Медицинская сестра. - 2008. - № 6. -  С. 42-44.

     Добрянський Д. О. Нові рекомендації з реанімаційної допомоги новонародженим - Міжнародний науковий консенсус 2010 року // Перинатологія та педіатрія. - 2011. - № 3. - С. 7-13.

     Догляд, спрямований на розвиток в інтенсивному виходжуванні недоношених новонароджених / Є.Є. Шунько, О.Т. Лакша, І.В. Барна та ін. // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2014. - № 1. - С. 87.

     Запруднов А. М. Общий уход за детьми : учебн. пособ. / А. М. Запруднов, К. И. Григорьев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 416 с.

     Інтенсивна терапія новонароджених з екстримально низькою масою тіла при народженні в умовах перинатального центру / Ю.С. Коржинський, Н.Є. Савчак, Т.М. Бойчук // Современная педиатрия. - 2009. - № 4. - С. 164-165.

    Інтенсивна терапія. Реанімація. Перша допомога: Навчальний посібник / За ред. В.Д. Малишева. – М.: Медицина, 2010. – 464 с.

     Канищев В. В. Дезинфекция в неонатологии. Комплексная обработка кувезов и инструментов // Медицинская сестра. - 2007. - № 7. - С. 30-31.

     Килимник Т.М. Досвід використання високочастотної вентиляції у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Житомирської обласної дитячої лікарні // Современная педиатрия. - 2011. - № 1. - С. 153-154.

     Килимник Т. М. Досвід виходжування новонароджених з екстремально низькою масою тіла при народженні в умовах відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Житомирської обласної дитячої лікарні // Современная педиатрия. - 2009. - № 2. - С. 129-131.

     Клінічне медсестринство в педіатрії : підручник / В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.В. Паламар та ін.; За ред. В.С. Тарасюка. - К. : Медицина, 2006. - 264 с. (616-053.2)

     Ковальова О.М. Інформаційні технології в інтенсивній терапії новонароджених в Україні: реалії та перспективи // Перинатологія та педіатрія. - 2010. - № 1. - С. 10-12.

     Ковальова О. М. Можливості реалізації стандартів фізіологічного моніторингу недоношених новонароджених у неонатальних відділеннях інтенсивної терапії лікувальних закладів України/ О. М. Ковальова // Перинатологія та педіатрія. - 2009. - № 4. - С. 27-30.

     Лісовий В.М. Основи медсестринства: підручник/ В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. – 2-вид., переробл. і допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 792 с.

     Лищинская В. Н. Некоторые аспекты выхаживания новорожденных в отделении реанимации и интенсивной терапии / В. Н. Лищинская, Н. В. Туркина // Медицинская сестра. - 2014. - № 7. - С. 47-52.

     Мухаметшин Ф. Г. Работа медсестер в отделении реанимации / Ф.Г. Мухаметшин, С.И. Белоусова // Медицинская сестра. - 2005. - № 3. - С. 5-6.

     Мухаметшин Ф. Г. Работа медсестер в отделении реанимации / Ф.Г. Мухаметшин, С.И. Белоусова // Головна медична сестра. - 2007. – № 2. - С. 61.

     Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии / под ред. В.Т. Ивашкина, П.Г. Брюсова. – М.: «Медицина», 2006. – 385 с.

     Неотложные состояния и анестезия в акушерстве / С.П.Лысенков, В.В. Мясникова, В.В.Пономарев. – СП-б., 2004. – 302 c.

     Організаційні аспекти роботи акушерок та медичних сестер при медичній допомозі матерям та новонародженим // Головна медична сестра. - 2014. - № 4. -  С. 50-57.

     Організація надання виїзної неонатологічної допомоги фахівців виїзної бригади відділень анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Рівненської обласної дитячої лікарні / Г.В. Думановський, О.А. Ушкевич,  О.А. Кулик, О.Л. Пашинський // Медицина неотложных состояний. - 2013. - № 3. - С. 150-154.

     Організація надання медичної допомоги новонародженим в Україні - проблеми та перспективи / Є.Є. Шунько, О.Г. Суліма, Т.В. Кончаковська та ін. // Современная педиатрия. - 2008. - № 2. - С. 20-25.

      Палій Л.В. Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник. – К.: Медицина, 2008. – 224 с.

      Палій Л.В. Основи реаніматології: Навч. посібник. – К.: Медицина, 2008. – 164 с.

Практическое руководство по анестезиологии /Под ред. В.В. Лихванцева. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2011. – 552 с.

     Педіатрія: особливості сестринського процесу // Медична сестра. - 2009. - № 7/9. -  С. 4-5.

     Посібник для дитячих медичих сестер відділень новонароджених // Дитячий лікар. - 2015. - №  1. - С. 68-74.

     Посібник для дитячих медичних сетер відділень новонароджених / Ж. І. Андрієць, Т.В. Бондаренко, Н.Г. Гойда та ін. - К. : Логос, 2014. - 132 с. : іл. (616-053.3)

     Посібник з неонатології : пер. с англ. / Ред. Д. Клоерті, Е. Старк. - К. : Фонд допомоги дітям Чорнобиля, 2002. - 737 с. (616-053.31)

     Практическое руководство по неонатологии : руководство / Г.В. Яцык, Н.Д. Одинаева, Е.П. Бомбардтрова, и др.; Под ред. Г.В. Яцык. - М.: МИА, 2008. - 344с.  (616-053.3)

     Ремізов І. В. Основи реаніматології для медичних сестер. - Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2006. - 256 с.

     Седова Е.В.  Медсестра-анестезист и проблемы анестезиологической службы / // Медицинская сестра. – 2013. – № 4. – С. 28–33.

     Сестринська справа / Н.М. Касевич, І.О. Петрашев, В.В. Сліпченко та ін. – К.: Медицина, 2008. – 816 с.

     Стабілізація стану новонародженої дитини перед транспортуванням і допомога під час транспортування / Т. В. Бондаренко, Д.О. Добрянський, Т.В. Кончаковська. - К., 2011. - 579с. (616-053.3)

     Станкевич Ю. В. Работа в акушерском стационаре и организация родильного отделения в современных условиях // Медицинская сестра. - 2012. - № 3. - С. 15-16.

     Сумин С. А.Анестезиология и реаниматология: учебн. пособ. в 2 томах / С. А. Сумин, М. В. Руденко, И. М. Бородинов. – М. : МИА, 2010.

     Сучасні напрямки медичної допомоги новонародженим в Україні / Є.Є. Шунько, Н.М. Пясецька, О.Т. Лакша та ін. // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. - 2014. - № 1. - С. 88.

     Титова А. Д. Сестринский процесс в реабилитации детей с перинатальным поражением центральной нервной системы // Медицинская сестра. - 2004. - № 4. - С. 10-11.

     Тульчинская В. Д. Сестринское дело в педиатрии : учеб. пос. / В.Д. Тульчинская, Н.Г. Соколова, Н.М. Шеховцова; Под ред. Р.Ф. Морозовой. - 10-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 383 с.  

     Факторы, влияющие на процессы выздоровления, в отделении реанимации / П. Н. Турков [и др.] // Анестезиология и реаниматология. - 2013. - № 1. - С. 61-63.

     Чепкий Л.П., Ткаченко Р.О. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія: Підручник. – К.: Вища школа, 2006. – 334 с.

     Шабалов Н. П. Неонатология: учебное пособие: В 2 т. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2006.  (616-053.3)

     Яворський П. В. Сучасні акушерські технології в діяльності Житомирського перинатального центру // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2009. - № 6. -  С. 99-102.

 

 

Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи отримала бібліотека "Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии" 2015г. т.7 N 3 ?

"Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии" 2015г. т.7 N 3  бібліотека отримала