Категорії

Підкажіть будь ласка, чи є у Вас будь-яка література  на тему "Шигельоз", дякую

Шигельоз

     Анастасій І.А. Диференційна діагностика гострого шигельозу та виразкового коліту / І.А. Анастасій, Д.М. Дудар // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2011. - № 4. - С. 57-59.

     Андрейчин М.А. Медсестринство при інфекційних хворобах : підручник / М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 385 с.  (616.9)

     Андрейчин М.А. Шигельоз : монография / М.А. Андрейчин, В.М. Козько, В.С. Копча. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 362 с.  (616.9)

    Бондаренко В.М. Проблема специфической профилактики шигелезов / В.М. Бондаренко // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2003. - № 5. - С. 101-108.

     Вплив кисломолочних бактерій на шигелли Зонне / А.М. Зарицький [и др.] // Лабораторна діагностика. - 2010. - № 4. - С. 42-45.

     Динамика содержания цитокинов и газового состава в крови больных сальмонеллезом и острым шигеллезом / Н.Н. Мартынова, А.А. Еровиченков, М.Н. Алленов, и др. // Терапевтический архив. - 2006. - № 11. - С. 24-27.

     Дитяча інфектологія : навч. пос. для студ. вищ. мед. навч. закл. / І.С. Сміян, Л.І. Алексеєнко, І.Л. Горішна, Л.А. Волянська. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 368 с.  (616.9)

     Евплов В.И. Деятельность лечебного учреждения по профилактике и лечению инфекционных заболеваний : сборник докум., комментарии, рекомендации / В.И. Евплов. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 352 с.  (616.9)

    Жаркова Т.С. Клінічна характеристика сучасного шигельозу у дітей раннього віку / Т.С. Жаркова // Інфекційні хвороби. - 2010. - № 3. - С. 36-39.

    Інфекційні хвороби : підручник / За ред. О.А. Голубовської. - К. : Медицина, 2012. - 728 с.  (616.9)

    Інфекційні хвороби в дітей : підруч. для студ. / С.О. Крамарьов [та ін.]; За ред.: С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги. - К. : Медицина, 2010. - 392 с.  (616.9)

     Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині : навч. посіб. / М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва, О.Л. Івахів, та ін.; За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. - 500 с.  (616.9)

     Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник / В.И. Покровский [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 1008 с.  (616.9)

     Инфекционные болезни у детей : монография / Под ред. Д. Марри. - 21-е изд. - М. : Практика, 2006. - 928 с. : ил.  (616.9)

     Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах : навч. посіб. / В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.В. Паламар, та ін.; За ред. В.С. Тарасюка. - К. : Медицина, 2006. - 176 с.  (616.9)

     Козько В.Н. Принципы рациональной терапии острых шигеллезов / В.Н. Козько, Е.В. Юрко, А.В. Бондаренко // Врачебная практика. - 2006. - № 1. - С. 47-51.

     Копча В.С. Корекція мікрофлори кишечнику хворих на шигельоз / В.С. Копча, М.А. Андрейчин, С.А. Деркач // Журнал АМН України. - 2003. - № 3. - С. 595-602.

     Копча В.С. Сучасні принципи лікування хворих на шигельоз / В.С. Копча, М.А. Андрейчин // Ліки Украіни. - 2006. - № 11. - С. 33-38.

    Малиш Н.Г. Сучасні аспекти епідеміології шигельозів у північно-східному регіоні України / Н. Г. Малиш, В. В. Тищенко, О. Л. Кузнєцова // Український медичний часопис = Украинский медицинский журнал=Ukrainian medical journal. - 2013. - № 5. - С. 145-148.

    Малов В.А. Шигеллезы (дизентерия) / В.А. Малов, А.Н. Горобченко // Лечащий врач. - 2003. - № 5. - С. 10-15.

    Оптимізація терапії хворих на гострий шигельоз з урахуванням стану мікрофлори товстої кишки та вмісту мікроелементів у сироватці крові [Текст] / В.М. Козько, К.В. Юрко, В.М. Зовський, А.В. Бондаренко // Інфекційні хвороби. - 2006. - № 4. - С. 42-47.

    Особенности течения острой дизентерии, вызванной полиагглютинабельным штаммом шигеллы Зонне / Н.В. Ивашечкина, Н.О. Николаева, А.Н. Федоренко, Федоренко Л.А. // Лікарська справа. Врачебное дело. - 2005. - № 1/2. - С. 60-62.

    Пак С.Г. Инфекционные болезни  : пос. для практик. врачей / С.Г. Пак, Б.К. Данилкин. - М. : Изд-кий дом " Русский врач ", 2004. - 216 с.  (616.9)

     Руководство по инфекционным болезням : в 2-х книгах / Под ред.: Ю. В. Лобзина, К.В. Жданова. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Фолиант, 2011. - Кн. 1. - 664 с.; Кн. 2. - 744 с. (616.9)

     Руководство по инфекционным болезням / В. М. Семенов [и др.] ;Под  ред. В.М. Семенова. - М. : МИА, 2009. - 752 с.  (616.9)

     Тарасюк В.С. Медична сестра в інфекційному контролі лікарні (санітарно-протиепідемічний режим у діючих наказах) : нав. посіб. / В.С. Тарасюк, Ж.М. Сметаніна, Н.І. Назаренко. - Вінниця : Нова Книга, 2002. - 160 с.  (616.9)

     Тимченко В.Н. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение детских инфекций : (справочник) / В.Н. Тимченко, В.В. Леванович, И.Б. Михайлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : "ЭЛБИ-СПб", 2007. - 384 с.  (616.9)

    Тихомирова О.  Шигеллезы у детей - этапность терапии / О. Тихомирова // Врач. - 2004. - № 4. - С. 50-51.

     Фільчаков І.В. Чутливість до антибіотиків в механізмі формування домінантних популяцій шигел і сальмонел / І.В. Фільчаков, Л.В. Авдєєва, А.М. Зарицький // Лабораторна  діагностика. - 2007. - № 4. - С. 47-52.

     Чемич М.Д. Інтегративні показники ендогенної інтоксикації організму та гематологічні зміни при шигельозі / М. Д. Чемич, М. А. Андрейчин, В. В. Захлебаєва // Інфекційні хвороби (Тернопіль). - 2009. - № 2. - С. 42-47.

     Чемич М.Д. Особливості перебігу шигельозу при спорадичній та епідемічній захворюваності / М. Д. Чемич // Журнал практичного лікаря. - 2009. - № 2/3. -  С. 14-18.

     Чемич М.Д. Регіонарний кровотік слизової оболонки шлунка хворих на шигельоз у період ранньої реконвалесценції / М.Д. Чемич // Сучасні інфекції. - 2006. - № 1/2. - С. 70-75.

     Чорновіл А.В. Інфекційні хвороби : підручник / А. В. Чорновіл, Р. Ю. Грицко. - К. : Медицина, 2010. - 432 с.  (616.9)

     Чорновіл А.В. Клінічне медсестринство в інфектології з основами епідеміології  / А.В. Чорновіл, Р.Ю. Грицко. - К. : Здоров'я, 2002. - 576 с.  (616.9)

    Шегедин М.Б. Медсестринство при інфекційних хворобах : навч. посібн. / М.Б. Шегедин, В.В. Кравців, С.В. Барчук. - Вінниця: Нова Книга, 2009. - 120 с.(616.9)